Điều Khoản Và Chính Sách

Quan trọng – vui lòng đọc kỹ những điều khoản sử dụng dịch vụ được quy định dưới đây (“Điều khoản sử dụng” hoặc “Hợp Đồng”). Bằng việc sử dụng Dịch vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng. Bạn cũng đồng ý với các cam đoan mà bạn đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản sử dụng Dịch vụ và không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng Ứng dụng (như được định nghĩa dưới đây) hoặc Dịch vụ này.


Điều khoản sử dụng này cấu thành một Thỏa thuận pháp lý giữa bạn và CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HEYU VIỆT NAM (“Công ty”). Để sử dụng Dịch vụ bạn phải đồng ý với Điều khoản sử dụng được quy định sau đây. Bằng việc sử dụng ứng dụng di động hoặc website heyu.vn được cung cấp bởi Công ty (“Ứng dụng”), và tải về, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm liên quan nào (“Phần mềm”) do Công ty cung cấp với mục đích hỗ trợ người có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải để di chuyển đơn hàng đến các địa điểm cụ thể được kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ vận tải bên thứ ba (gọi chung là “Dịch vụ”), bạn theo đây xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng bạn sẽ chịu sự ràng buộc của các Điều khoản sử dụng, và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Điều khoản sử dụng này được công bố tại từng thời điểm tại website heyu.vn và/hoặc thông qua Ứng dụng.


Công ty bảo lưu quyền được điều chỉnh, thay thế hoặc sửa đổi Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Công ty cho là phù hợp (bao gồm cả việc bổ sung hoặc xoá bỏ bất kỳ điều khoản nào). Công ty sẽ thông báo cho bạn về những chỉnh sửa, thay đổi Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách có liên quan đến Dịch Vụ thông qua Ứng dụng và/hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn trước thời điểm có hiệu lực ít nhất mười lăm (15) ngày làm việc. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web heyu.vn. Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều khoản sử dụng cũng như Điều khoản sử dụng tại khu vục nơi bạn sử dụng Dịch vụ mà có thể khác so với Điều khoản sử dụng tại một khu vực nào khác Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là bạn đã xem xét chúng hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó. Trường hợp bạn không đồng ý hoặc không mong muốn chấp nhận các điểm điều chỉnh, thay thế hoặc sửa đổi Điều khoản sử dụng, bạn có thể dừng sử dụng Dịch vụ bằng việc hủy tài khoản của bạn trên Ứng dụng và xóa Ứng dụng từ các thiết bị di động của bạn.


CÔNG TY LÀ MỘT CÔNG TY CÔNG NGHỆ KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ CÔNG TY KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA (“NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ”). VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA LÀ TÙY THUỘC VÀO QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA VÀ VIỆC CHẤP NHẬN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ NÀY LÀ TÙY THUỘC VÀO QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN. DỊCH VỤ MÀ CÔNG TY CUNG CẤP LÀ KẾT NỐI BẠN VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA NÀY, NHƯNG CÔNG TY KHÔNG CUNG CẤP HOẶC KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA HOẶC BẤT KỲ HOẠT ĐỘNG NÀO KHÁC MÀ CÓ THỂ BỊ HIỂU LÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA.


 • I. CHÍNH SÁCH XÁC THỰC SỐ ĐIỆN THOẠI

  Chính sách xác thực tài khoản bằng số điện thoại là một trong những chính sách quan trọng hàng đầu của HeyU


  Việc sử dụng số điện thoại để xác thực tài khoản là một trong những việc cần thiết đối với bất kỳ người dùng nào, trước khi đến với các chức năng của ứng dụng HeyU.Đ ặc biệt là chức năng tổng hợp đơn hàng.


  Tại sao lại là số điện thoại. Bởi vì: Khi bạn nhận đơn hàng cần ship trên ứng dụng. Số điện thoại là cơ sở duy nhất để chủ shop liên hệ lại với bạn để thống nhất các thông tin và chốt đơn hàng. Và việc liên hệ bằng số điện thoại là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất cho cả chủ shop và Tài xế.


  Vì những lý trên và để đảm bảo quyền lợi cho Tài xế và chủ shop.HeyUquyết định sử dụng số điện thoại như một điều kiện bắt buộc để xác thực thông tin tài khoản.

 • II. CHÍNH SÁCH ĐỀN BÙ

  Việc bồi thường sẽ căn cứ trên giá trị Hàng Hóa bị mất mát, hư hỏng trong quá trình thực hiện Dịch Vụ.


  Cơ sở để xác định giá trị thiệt hại là Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp (“Hóa Đơn”) tương ứng với lượng Hàng Hóa vận chuyển bị thiệt hại theo biên bản bàn giao hàng hóa giữa Khách Hàng và Tài xế của HeyU.


  Để có cơ sở giải quyết bồi thường, Khách Hàng phải cung cấp Hóa Đơn cho HeyU trong vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ thời điểm HeyU có thông báo


  Tối thiểu 24 giờ và tối đa ba mươi (30) ngày kể từ ngày các bên thống nhất được việc bồi thường thiệt hại, HeyU sẽ bồi thường thiệt hại cho Khách Hàng theo giá trị thiệt hại đã thống nhất.


  1. Với khách hàng là các Shop hoặc bán hàng online


  HeyU đền bù tối đa 3.000.000 VND (Ba Triệu Đồng) trong trường hợp Tài xế làm hỏng hoặc thất lạc hàng hoá.


  Với những đơn hàng không yêu cầu ứng tiền vui lòng nhập số tiền cần ứng bằng 0 (= 0)


  Với những đơn hàng yêu cầu Tài xế ứng tiền trước (COD), vui lòng nhập đúng số tiền cần ứng. Căn cứ đền bù sẽ dựa trên số tiền COD mà quý khách nhập trên ứng dụng.


  Tất cả những đơn hàng mà Shop tạo trên ứng dụng, HeyU sẽ chỉ chuyển giao đến Tài xế uy tín đã chứng thực và xác nhận danh tính tại văn phòng công ty đến nhận hàng. HeyU sẽ có trách nhiệm bồi thường tối đa 3.000.000 VND (Ba Triệu Đồng) nếu xảy ra mất mát với những đơn hàng này.


  2. Từ chối đền bù trong các trường hợp sau


  - Không kiểm tra biển số xe, ảnh chân dung, tên của Tài xế đến nhận hàng dẫn đến giao nhầm hàng cho người lạ.


  - Shop và Tài xế không thoả thuận trước với nhau dẫn đến việc có cho khách hàng bóc hàng ra xem và kiểm tra dẫn đến việc làm rách hộp, mất tem nhãn.


  - Hàng hoá gửi bến xe đi tỉnh bị hỏng hoặc thất lạc hoặc tất cả các loại đơn hàng giao Tài xế gửi bến xe


  - Hàng Hóa không có chỉ dẫn cụ thể về việc bốc xếp, bảo quản hàng hóa dẫn đến việc hàng hóa bị hư hỏng.


  - Hàng hóa đã được giao và người nhận không có ý kiến gì tại thời điểm nhận hàng hóa.


  - Kiện hàng cần mang lên tầng chung cư mà chưa có sự thỏa thuận rõ ràng với tài xế , nếu xảy ra vấn đề trong quá trình giao nhận đơn hàng, chủ Shop phải có trách nhiệm nhận lại đơn hàng và hoàn trả 100% số tiền COD cho tài xế.


  - Mọi thoả thuận riêng giữa Shop và Tài xế về tiền Ship, tiền bồi thường vv.vv mà không thông qua HeyU hoặc không được HeyU phê duyệt


  - Đơn hàng không yêu cầu ứng tiền (Không COD), nhưng giữa Shop và Tài xế hoặc khách hàng của Shop với Tài xế phát sinh giao dịch tiền mặt mà không thông qua HeyU phê duyệt.


  - Mọi giao dịch phát sinh ngoài luồng mà không thông qua và thông báo cho HeyU.


  - Mọi trường hợp chủ tài khoản tạo đơn hộ người khác, nếu xảy ra vấn đề trong quá trình giao nhận đơn hàng, chủ tài khoản phải có trách nhiệm nhận lại đơn hàng và hoàn trả 100% số tiền ứng hiển thị trên đơn hàng cho tài xế.


  - Nếu xảy ra các vấn đề liên quan đến pháp lý thì chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.


  - Hàng Hóa là đồ ăn dễ bị hỏng trong thời gian ngắn, dễ bị giảm chất lượng ở nhiệt độ thường (bún, miến, phở, nước đã chế biến , bánh kem tươi, đồ hải sản đông lạnh...) thì chủ Shop phải tạo đơn hỏa tốc. Nếu chủ Shop tạo đơn truyền thống và tiết kiệm thì tài xế vẫn được đi giao trong thời gian quy định, đơn hàng có vấn đề gì trong quá trình giao nhận thì shop phải nhận lại hàng và hoàn lại 100% số tiền ứng hiển thị trên ứng dụng.


  3. Với khách hàng là tài xế đối tác của HeyU - Tài xế


  Với đơn hàng hệ thống sẽ được chia ra thành 2 loại, đơn có dấu màu xanh "Chứng nhận đã có thông tin" và đơn có dấu màu đỏ "Cảnh báo chưa xác thực"

  98% số lượng đơn hàng của HeyU trên hệ thống đã có dấu "Chứng nhận đã có thông tin" như ảnh bên cạnh - Mức Đền bù 100% cho mỗi đơn hàng.

  Với đơn hàng chưa xác thực có dấu "Cảnh Báo Chưa Xác Thực" như ảnh bên cạnh - Mức Đền bù 0%


  Số tiền đền bù bằng với số tiền ứng mà người tạo đơn ghi trong đơn hàng.


  Nếu số tiền ứng thực tế cao hơn số tiền trong đơn hàng thì HeyU chỉ chịu trách nhiệm đền bù số tiền tương đương ghi trong đơn hàng.


  Những Shop có dấu xác thực xanh là những Shop đã được HeyU đến tận nơi làm hợp đồng và chứng thực - xác nhận danh tính, HeyU sẽ hỗ trợ mọi rủi ro mà Tài xế gặp phải tương đương với số tiền ứng ghi trên đơn hàng.


  Vì vậy khi nhận đơn hàng, vui lòng kiểm tra rõ thông tin xác thực của Shop, trong trường hợp HeyU chưa kịp đến tận nơi xác thực cho Shop đó, thì phải yêu cầu Shop cho nhận hàng tại nhà, tại Shop, kiểm tra giá trị hàng hoá cẩn thận trước khi nhận .


 • III. MỨC ĐỀN BÙ

  1. Với khách hàng là các Shop hoặc bán hàng online


  - Đối với Hàng Hóa bị thất thoát hoặc hư hỏng toàn bộ và Bên Sử Dụng Dịch Vụ cung cấp được chứng từ Hóa Đơn chứng minh giá trị Hàng Hóa thì được bồi thường như sau:


  - Đền bù 100% và không quá 3.000.000 VND (ba triệu đồng) cho mỗi đơn hàng được vận chuyển bằng xe máy do lỗi từ phía Tài xế của HeyU;


  - Hàng hóa là thực phẩm, thức ăn, nước uống thì bồi thường 70% giá trị đơn hàng, tuy nhiên, mức bồi thường tối đa cho mỗi đơn hàng như sau:


  - Trường hợp tài xế của HeyU nhận vận chuyển đơn hàng là Hàng Hóa dễ hư hỏng trong thời gian ngắn (như bánh dễ bị tan chảy hoặc nước đã chế biến dễ bị giảm chất lượng để ở nhiệt độ bình thường...) thì mức bồi thường trong trường hợp này là 50% giá trị đơn hàng nhưng không quá 1.500.000 VND (một triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).


  - Trường hợp Hàng Hóa bị thất thoát hoặc hư hỏng một phần và Khách Hàng cung cấp được chứng từ Hóa Đơn giá trị Hàng Hóa thì HeyU có trách nhiệm bồi thường phần giá trị Hàng Hóa bị thất thoát hoặc hư hỏng đó.


  - Trường hợp hàng hóa giao chậm trễ do lỗi của HeyU, thì Khách hàng được miễn cước phí dịch vụ.


  2. Với khách hàng là đối tác của HeyU


  - Trong vòng 36 giờ kể từ thời điểm nhận đơn hàng, tài xế phải có trách nhiệm thông báo sự cố xảy ra với đơn hàng mà tài xế gặp phải trong quá trình vận chuyển. Quá 36 giờ, HeyU sẽ từ chối mọi vấn đề đền bù, phát sinh.


  - Đền bù 100% giá trị, mức hỗ trợ và đền bù không quá 3.000.000 VNĐ cho mỗi một đơn hàng


  - Với các đơn hàng lấy từ các nhóm Ship trên Facebook, HeyU miễn phí cung cấp các công cụ để kiểm tra thông tin đơn hàng như lịch sử tạo đơn, tần suất tạo đơn, tổng số đơn đã từng tạo. Khi nhận các đơn hàng miễn phí trên Facebook, tài xế cần kiểm tra kỹ các thông tin, tự chịu trách nhiệm về các rủi ro trong quá trình nhận đơn.


  - Từ chối đền bù nếu tài xế làm sai quy trình, không cập nhật đúng trạng thái khi tới nơi giao hàng và ngay khi giao hàng xong cho khách hàng. Các đơn hàng chưa giao , tuyệt đối không được cập nhật hoàn thành. Căn cứ giải quyết sẽ dựa trên trạng thái của đơn hàng.

 • IV. Cam Đoan, Bảo Đảm và Nghĩa Vụ

  Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn cam đoan và bảo đảm một cách cụ thể rằng bạn có đầy đủ quyền hợp pháp để chấp thuận và đồng ý với Điều khoản sử dụng và rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi. Xin lưu ý Dịch vụ không dành cho người dưới mười tám (18) tuổi hay những đối tượng bị ngăn cấm tham gia vào một thỏa thuận mang tính hợp đồng dưới bất kỳ hình thức nào. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn cam đoan và bảo đảm thêm rằng bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch vụ và để tuân theo Điều khoản sử dụng. Bạn cũng đồng thời xác nhận rằng những thông tin bạn cung cấp là đúng, đầy đủ và chính xác. Việc bạn sử dụng Dịch vụ là để phục vụ riêng cho cá nhân bạn. Bạn cam kết sẽ không ủy quyền cho người khác sử dụng danh tính hoặc tư cách người dùng Ứng dụng của mình, và bạn không được chuyển giao hoặc bằng cách khác chuyển nhượng tài khoản người dùng của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật lệ áp dụng khu vực đang sử dụng Dịch vụ.


  Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ theo các phương thức được hỗ trợ trên Ứng dụng phụ thuộc vào tính sẵn có của công nghệ mà Công ty sử dụng. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng bạn đã tải đúng Phần mềm tương thích dành cho thiết bị của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm đối với việc bạn không có một thiết bị tương thích hoặc nếu bạn đã tải một phiên bản Phần mềm không đúng hoặc không tương thích dành cho thiết bị của bạn. Công ty bảo lưu quyền không cho phép bạn sử dụng Dịch vụ trong trường hợp bạn sử dụng Ứng dụng và/hoặc Phần mềm trên một thiết bị không tương thích hay không được cho phép hoặc sử dụng với mục đích khác với mục đích mà Phần mềm và/hoặc Ứng dụng hỗ trợ. Bằng việc sử dụng Phần mềm hoặc Ứng dụng, bạn đồng ý rằng:


  • Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp;


  • Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ phù hợp với mục đích mà Dịch vụ hỗ trợ;


  • Bạn sẽ không sử dụng Ứng dụng để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo;


  • Bạn sẽ không sử dụng Ứng dụng và/hoặc Phần mềm để làm phiền, quấy rối, quấy nhiễu hoặc thực hiện đặt sử dụng dịch vụ giả mạo;


  • Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ, Ứng dụng và/hoặc Phần mềm vì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng Dịch vụ;


  • Bạn sẽ không liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ vì những mục đích khác ngoài mục đích sử dụng Dịch vụ trừ trường hợp thực hiện quyền khiếu nại theo quy định pháp luật;


  • Bạn sẽ không sử dụng thông tin của Nhà Cung cấp Dịch vụ vì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng Dịch vụ trừ trường hợp thực hiện quyền khiếu nại theo quy định pháp luật;


  • Bạn sẽ không thực hiện những hành động có thể làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của mạng lưới;


  • Bạn sẽ không hoặc không có ý định, cho dù là cố ý hay vô ý, gây ra thiệt hại đối với Nhà Cung cấp Dịch vụ;


  • Bạn sẽ không làm tổn hại đến Dịch vụ, Ứng dụng và/hoặc Phần mềm dưới bất kỳ hình thức nào;


  • Bạn sẽ không sao chép, hoặc phân phối Phần mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty;


  • Bạn sẽ chỉ sử dụng Phần mềm và/hoặc Ứng dụng cho riêng bạn và sẽ không bán lại cho một bên thứ ba;


  • Bạn sẽ bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để bạn sử dụng Ứng dụng và/hoặc tiếp cận sử dụng Dịch vụ;


  • Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi các thông tin nhận dạng như họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ email, số tài khoản, số thẻ thanh toán mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý nhằm cung cấp Dịch vụ và các hoạt động khác có liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ;


  • Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng về (1) tài khoản trên một thiết bị;


  • Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của Dịch vụ và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của bạn một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm trong thời hạn của Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng Công ty có thể tin cậy vào tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn xác nhận rằng nếu các thông tin về bạn là không đúng, thiếu chính xác, chưa cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Công ty có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt Thỏa thuận này và chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn bằng một thông báo được gửi qua Ứng dụng, số điện thoại hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn nhằm đảm bảo việc nhận diện khách hàng được chính xác;


  • Bạn sẽ chỉ sử dụng một điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu (AP) mà bạn được phép sử dụng;


  • Bạn không được sử dụng bất kỳ phương tiện nào để lừa đảo Công ty hoặc làm giàu cho bản thân, bằng bất kỳ hình thức nào, cho dù là mang tính chất lừa đảo hay tính chất khác, thông qua bất kỳ sự kiện, hoạt động quảng cáo hoặc chiến dịch nào do Công ty tiến hành để khuyến khích tài khoản mới hoặc việc sử dụng Dịch vụ bởi các khách hàng mới hoặc hiện tại;


  • Bạn ý thức rõ rằng khi yêu cầu các dịch vụ vận tải thông qua Ứng dụng hoặc khi sử dụng Dịch vụ, mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng;


  • Bạn sẽ không quấy rối hoặc có hành vi không đúng đắn hoặc thiếu tôn trọng đối với Công Ty và/hoặc Nhà Cung cấp Dịch vụ cho dù là bạn có thể có những mối quan ngại đối với Công ty hoặc Nhà Cung cấp Dịch vụ. Để tránh nhầm lẫn, nội dung này không loại trừ quyền khiếu nại của bạn đối với Công ty và/hoặc Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba;


  • Bạn không được làm ảnh hưởng xấu hoặc phá hoại sự vận hành bình thường của mạng lưới nơi Dịch vụ vận hành một cách bất hợp pháp;


  • Bạn đồng ý rằng Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở nỗ lực thương mại hợp lý;


  • Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Ứng dụng, Dịch vụ và/hoặc các tính năng được tích hợp trên Ứng dụng của bạn sẽ phụ thuộc vào Chính sách Bảo mật của Công ty mà có thể được sửa đổi theo thời gian phù hợp với quy định của pháp luật; và


  • Bạn đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại được gây ra cho chính bản thân bạn, Nhà Cung cấp Dịch vụ, Công ty và bất kỳ bên thứ ba nào khi bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng này mà không phải do lỗi của Công Ty hoặc Nhà Cung cấp Dịch vụ.


 • V. Thanh toán

  • Bạn có thể lựa chọn việc thanh toán Dịch vụ bằng tiền mặt và khi được áp dụng, bằng thẻ tín dụng và/hoặc thẻ ghi nợ (“Thẻ”) hoặc bằng ví điện tử Momo hoặc khi được áp dụng bằng các phương thức khác có sẵn trên Ứng dụng.


  • Bạn chỉ sử dụng số tiền nạp được qua thẻ tín dụng và/hoặc thẻ ghi nợ (“Thẻ“) hoặc bằng ví điện tử Momo, ZaloPay với mục đích thanh toán/nạp tiền cho các giao dịch trên nền tảng của HeyU.


  • Bạn không được phép thực hiện rút/quy đổi thành tiền mặt.


  • Các tài khoản không thể cho/mượn/giao dịch ngang hàng số tiền đã nạp dưới bất kể hình thức nào.


  • Trong trường hợp bạn chọn thanh toán Dịch vụ bằng Thẻ, bạn cần đăng ký một Thẻ hợp lệ theo quy định được thể hiện Ứng dụng.


  • Trong trường hợp Thẻ là của một người khác bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn đã có sự tất cả chấp thuận cần thiết đối với việc sử dụng Thẻ đó để thanh toán cho việc sử dụng Dịch vụ và tất cả các dịch vụ được cung cấp thông qua Ứng dụng.


  • Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể xác minh và chấp nhận thông tin Thẻ của bạn khi bạn đăng ký Thẻ lần đầu với chúng tôi cũng như khi bạn sử dụng Dịch vụ.


  • Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện một lệnh “tạm giữ” hợp lý, đây không phải là một khoản phí bị trừ vào Thẻ của bạn mà chỉ nhằm kiểm chứng phương thức thanh toán Thẻ. Phần “tạm giữ” sẽ hiện trong báo cáo tài khoản của bạn là “chờ xử lý”. Lệnh “tạm giữ” được thực hiện như là một biện pháp phòng chống bất kỳ việc sử dụng trái phép, giao dịch ngoài hạn mức, hoặc lừa đảo nào đối với Thẻ của bạn.


  • Trong trường hợp việc thanh toán bằng Thẻ được xử lý ở nước ngoài, bạn sẽ chịu các chi phí phát sinh từ việc thanh toán này.


  • Khi đăng ký Dịch vụ, bạn có thể lựa chọn cài đặt mặc định trước một số tiền boa theo ý bạn. Số tiền này sẽ tự động được cộng thêm vào tiền phí dịch vụ vận tải hoặc vận chuyển hàng hoá tại thời điểm hoàn tất dịch vụ tương ứng và được chuyển cho Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba trừ trường hợp bạn lựa chọn điều chỉnh thành một mức hoa hồng khác hoặc bỏ khoản tiền boa này.


  • Khi bạn đã hoàn tất sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa thông qua Ứng dụng, bạn có nghĩa vụ phải thanh toán toàn bộ tiền phí dịch vụ cho Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba. Trong trường hợp bạn có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến dịch vụ vận chuyển hàng hóa đã được cung cấp, các khiếu nại này sẽ được Công ty tiếp nhận và phối hợp với các Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba để xử lý.


  • Công Ty có quyền ngừng xử lý bất kỳ giao dịch nào mà Công ty, trong phạm vi hiểu biết hợp lý, tin rằng giao dịch đó có thể là lừa đảo, bất hợp pháp hoặc có liên quan tới các hành vi phạm tội, rửa tiền, tài trợ khủng bố HOẶC khi Công Ty trên cơ sở hợp lý tin rằng Thẻ được sử dụng thanh toán giao dịch có thể là giả mạo, bất hợp pháp, hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm hình sự hoặc khi Công Ty trên cơ sở hợp lý tin rằng bạn đã vi phạm Điều Khoản Sử Dụng.


  • Bạn đồng ý sẽ hợp tác trong việc sàng lọc tội phạm tài chính khi có yêu cầu và hỗ trợ chúng tôi trong việc tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng.


  • Bạn có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp với đơn vị phát hành Thẻ của bạn đối với các quan hệ tranh chấp có liên quan đến việc phát hành và sử dụng Thẻ.


 • VI. Thuế

  Bạn đồng ý rằng bạn sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện tất cả các hành động cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật có liên quan để tạo điều kiện, hỗ trợ và/hoặc bảo vệ Công ty trong việc được hưởng hoặc xác nhận thuế đầu vào, hoàn các loại thuế đã thanh toán hoặc có thể phải thanh toán liên quan đến Dịch vụ được cung cấp theo Thỏa thuận này.


 • VII. Phí huỷ cuốc

  Bạn có thể hủy yêu cầu dịch vụ vận chuyển của mình bất cứ lúc nào trước khi bạn bắt đầu chuyến đi với nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba đã khớp lệnh với bạn thông qua Dịch Vụ.


  Nếu sau khi đặt cuốc, bạn quyết định hủy cuốc hoặc không xuất hiện tại địa điểm được chỉ định, bạn có thể bị tính Phí Hủy Cuốc hoặc các khoản Phí Hủy khác mà Công Ty có thể thông báo vào từng thời điểm theo Chính Sách Hủy Cuốc.


  Nếu bạn cảm thấy mình bị tính Phí Hủy Cuốc không chính xác, bạn có thể liên hệ với Công Ty qua trung tâm hỗ trợ để được hỗ trợ. HeyU - HeyU bảo lưu toàn quyền quyết định của mình đối với mọi khoản hoàn trả mà HeyU - HeyU có thể xác định để cung cấp cho bạn và các khoản hoàn trả đó có thể được ghi có vào thẻ thanh toán bạn đã sử dụng cho chuyến đi hoặc ví điện tử Momo hoặc các phương thức khác mà Công Ty cho là hợp lý, đối với thanh toán bằng tiền mặt


 • VIII. Quyền sở hữu trí tuệ

  Chỉ có Công ty khi áp dụng, mới được quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, đối với Phần mềm và/hoặc Ứng dụng và theo nghĩa rộng hơn là Dịch vụ và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc các thông tin nào khác do bạn hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến Dịch vụ cung cấp. Các Điều khoản sử dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán và không chuyển cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Dịch vụ, Phần mềm và/hoặc Ứng dụng, hoặc bất kỳ quyển sở hữu tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc các bên cấp phép của Công ty. Tên Công ty, logo Công ty, logo của Dịch vụ, Phần mềm và/hoặc


  Ứng dụng và logo của Nhà Cung cấp Dịch vụ và tên sản phẩm liên quan đến Phần mềm và/hoặc Ứng dụng là thương hiệu của Công ty hoặc các bên thứ ba, và không được trao quyền hay giấy phép nào để sử dụng chúng. Để tránh hiểu nhầm, thuật ngữ Phần mềm và Ứng dụng ở đây là bao gồm toàn bộ các bộ phận, quy trình và thiết kế tạo nên Phần mềm và Ứng dụng.


 • IX. Bảo mật

  Bạn phải bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến Công ty, các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá hoặc các hoạt động khác của Công ty và các công ty liên kết của Công ty, cũng như các thông tin liên quan đến Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà đã được tiết lộ với bạn bởi Công ty hoặc đại diện của Công ty (bất kể bằng lời nói hay bằng văn bản, trước, tại hoặc sau ngày của Thỏa thuận này) hoặc đã được bạn thu thập gián tiếp hay trực tiếp, từ Công ty hoặc bất kỳ các công ty liên kết nào khác, hoặc đã được tạo ra trong quá trình giao kết Thỏa thuận này. Nghĩa vụ bảo mật nêu trên không áp dụng trong trường hợp bạn có thể chỉ ra rằng các thông tin liên quan:


  • đã thuộc sở hữu của bạn vào thời điểm tiếp nhận thông tin;


  • là, hoặc trở thành trong tương lai, thông tin phổ cập mà không phải do lỗi hoặc sai sót của bạn;


  • đã được tiếp nhận từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ chúng; hoặc


  • phải tiết lộ theo quy định pháp luật.


 • X. Bảo mật thông tin cá nhân

  Bạn đồng ý và cho phép Công ty sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho các Mục đích và theo phương thức như được xác định dưới đây. Vì mục đích của Điều khoản Sử dụng này, “Thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin về bạn mà dựa vào đó có thể xác định danh tính của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số chứng minh thư, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, các chi tiết về thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, chủng tộc, giới tính, ngày sinh, địa chỉ thư điện tử, bất kỳ thông tin gì về bạn mà bạn đã cung cấp cho Công ty trong các mẫu đơn đăng ký, đơn xin hoặc bất kỳ tài liệu tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin gì về bạn mà đã được hoặc có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi Công ty theo thời gian và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như dữ liệu liên quan đến sức khỏe, tôn giáo hay tín ngưỡng tương tự khác. Việc cung cấp các Thông tin Cá nhân của bạn là tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp cho Công ty Thông tin Cá nhân của bạn, việc yêu cầu sử dụng Ứng dụng của bạn có thể không được hoàn thiện và Công ty sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích nêu dưới đây và có thể khiến Công ty không thể cho phép bạn sử dụng Dịch vụ. Công ty có thể sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho việc kinh doanh và các hoạt động của Công ty, bao gồm các mục đích sau đây (“Mục đích”):


  • Để thực hiện các nghĩa vụ của Công ty đối với bất kỳ hợp đồng nào đã ký kết với bạn;


  • Để cung cấp cho bạn các dịch vụ theo Điều khoản sử dụng này;


  • Để xử lý việc tham gia của bạn trong bất kỳ sự kiện, chương trình khuyến mãi, hoạt động, nhóm trọng điểm, các nghiên cứu, cuộc thi, thăm dò ý kiến, khảo sát hoặc các hoạt động khác và để liên lạc với bạn về việc tham gia vào các sự kiện vừa nêu;


  • Để xử lý, quản lý, hoặc xác minh yêu cầu sử dụng Dịch vụ của bạn theo Điều khoản sử dụng này;


  • Để xác nhận và/hoặc xử lý các khoản thanh toán theo Điều khoản sử dụng này;


  • Để phát triển, nâng cấp và cung cấp những công việc được yêu cầu theo Điều khoản sử dụng này nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn;


  • Để xử lý bất kỳ khoản bồi hoàn, giảm giá và/hoặc các khoản phí theo quy định của Điều khoản sử dụng này;


  • Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ sự kiểm tra theo yêu cầu của Điều khoản sử dụng này;


  • Để trả lời các khúc mắc, ý kiến và phản hồi từ bạn;


  • Để trao đổi với bạn về bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở đây;


  • Để phục vụ các mục đích quản lý hành chính nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu giữ cơ sở dữ liệu;


  • Để phục vụ các mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;


  • Để Công ty thực hiện các nghĩa vụ theo pháp luật;


  • Để gửi cho bạn các thông báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, ưu đãi đặc biệt, lời chúc nhân các ngày lễ từ phía Công ty, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ;


  • Để thông báo và mời bạn tới dự các sự kiện hoặc các hoạt động do Công ty, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ tổ chức;


  • Để chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các công ty liên kết của Công ty bao gồm các công ty con, công ty liên kết và/hoặc các thực thể thuộc quyền đồng kiểm soát của công ty mẹ của tập đoàn (“Tập đoàn”) nhằm mục đích nghiên cứu, nâng cao chất lượng Dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nữa các nhu cầu của bạn;


  • Để chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các đại lý, các nhà cung cấp bên thứ ba của Công ty và của Tập đoàn, các nhà phát triển, quảng cáo, đối tác, công ty sự kiện hoặc nhà tài trợ để các chủ thể này có thể liên hệ với bạn vì mục đích của Dịch vụ hoặc các hoạt động có liên quan đến Dịch vụ.


  Nếu bạn không đồng ý cho Công ty sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ Mục đích nào nói trên, xin vui lòng thông báo cho Công ty qua các thông tin liên hệ hỗ trợ có trong Ứng dụng. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về Thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ví dụ, nếu bạn thay đổi địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, chi tiết thanh toán hoặc nếu bạn muốn hủy bỏ tài khoản của bạn, xin vui lòng cập nhật thông tin của bạn bằng cách gửi yêu cầu tới thông tin liên hệ hỗ trợ được cung cấp trong Ứng dụng. Trong khả năng tốt nhất của mình, Công ty sẽ cập nhật các thông tin thay đổi của bạn ngay khi nhận được thông báo. Bằng việc gửi thông tin, bạn cho phép việc sử dụng các thông tin đó như quy định trong đơn điền thông tin và trong Điều khoản sử dụng này.


 • XI. Bồi thường

  Bằng việc chấp thuận Điều khoản sử dụng này khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho Công ty, và các tổ chức mẹ, công ty con, công ty liên kết, các viên chức, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của họ được bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế trong trường hợp bạn: (a) vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, hoặc (b) xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả các Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba được thu xếp thông qua Ứng dụng, hoặc (c) sử dụng không đúng Dịch vụ, Phần mềm và/hoặc Ứng dụng.


 • XII. Miễn trừ trách nhiệm

  CÔNG TY KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM, HOẶC BẢO LÃNH NÀO VỀ ĐỘ TIN CẬY, KỊP THỜI, CHẤT LƯỢNG, SỰ PHÙ HỢP, TÍNH SẴN CÓ, TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC HOÀN THIỆN CỦA DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG


  CÔNG TY KHÔNG CAM ĐOAN HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG (A) VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM SẼ ĐƯỢC KỊP THỜI, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HOẶC VẬN HÀNH KẾT HỢP VỚI BẤT KỲ PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM, HỆ THỐNG HOẶC DỮ LIỆU NÀO KHÁC, (B) DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA BẠN, (C) BẤT KỲ DỮ LIỆU ĐƯỢC LƯU TRỮ NÀO SẼ CHÍNH XÁC HAY ĐÁNG TIN CẬY, (D) CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN, HOẶC TÀI LIỆU KHÁC MÀ BẠN MUA HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA ỨNG DỤNG SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA BẠN, (E) CÁC LỖI HOẶC KHIẾM KHUYẾT TRONG ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC (F) ỨNG DỤNG HOẶC (CÁC) MÁY CHỦ CHO PHÉP ỨNG DỤNG HOẠT ĐỘNG SẼ KHÔNG CÓ VIRÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC, HOẶC (F) ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM SẼ THEO DÕI BẠN HOẶC PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA SỬ DỤNG.


  DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN ĐÚNG TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”. TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN, CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM, CHO DÙ ĐƯỢC THỂ HIỆN MỘT CÁCH RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC THEO PHƯƠNG THỨC KHÁC, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC KHÔNG VI PHẠM CÁC QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA, THEO ĐÂY SẼ ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM TRONG PHẠM VI CAO NHẤT VÀ TỐI ĐA CÓ THỂ.


  CÔNG TY KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM, HAY BẢO LÃNH ĐỐI VỚI ĐỘ TIN CẬY, TÍNH AN TOÀN, KỊP THỜI, CHẤT LƯỢNG, SỰ PHÙ HỢP HAY TÍNH SẴN CÓ CỦA BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CỦA BÊN THỨ BA, THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM.


 • XIII. Chậm trễ do Internet

  DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM CÓ THỂ CÓ NHỮNG HẠN CHẾ, CHẬM TRỄ, VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC XUẤT PHÁT TỪ VIỆC SỬ DỤNG INTERNET VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ BAO GỒM VIỆC THIẾT BỊ BẠN SỬ DỤNG HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA SỬ DỤNG BỊ LỖI, KHÔNG CÓ KẾT NỐI, NẰM NGOÀI VÒNG PHỦ SÓNG, BỊ TẮT NGUỒN HOẶC KHÔNG HOẠT ĐỘNG. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÔNG TY KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ BỒI THƯỜNG TRONG TRƯỜNG HỢP DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM KHÔNG KHẢ DỤNG, BỊ CHẬM TRỄ, BỊ LỖI CHUYỂN GIAO DO CÁC SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG NÊU TRÊN GÂY RA.


 • XIV. Giới hạn trách nhiệm

  TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI, TỔN THẤT, THIỆT HẠI, CHI PHÍ HOẶC PHÍ TỔN PHÁT SINH CHO BẠN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI:


  CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG SẼ ĐƯỢC XEM XÉT TRÊN CƠ SỞ THIỆT HẠI THỰC TẾ VÀ GIỚI HẠN TRONG SỰ KIỆN DẪN TỚI CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG ĐÓ. TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CÔNG TY SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC TỔN THẤT, THIỆT HẠI MANG TÍNH GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT HOẶC NGẪU NHIÊN (BAO GỒM THƯƠNG TỔN CÁ NHÂN, RỐI LOẠN TÂM LÝ HAY THẤT THOÁT DỮ LIỆU, HÀNG HÓA, DOANH THU, LỢI NHUẬN, SỬ DỤNG SAI HAY BẤT KỲ LỢI ÍCH KINH TẾ NÀO KHÁC).


  BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC CHẤP NHẬN VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ THỨ BA THÔNG QUA ỨNG DỤNG LÀ TUỲ THUỘC VÀO PHÁN ĐOÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN. BẠN ĐỒNG Ý THÊM RẰNG BẠN SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI, TỔN THẤT HOẶC THƯƠNG TỔN NÀO PHÁT SINH BỞI HOẶC GÂY RA CHO BẠN HAY BẤT CỨ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NÀO KHÁC MÀ BẠN ĐÃ ĐẶT DỊCH VỤ CHO HỌ


  CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ VÀ SẼ KHÔNG ĐÓNG BẤT KỲ VAI TRÒ GÌ TRONG VIỆC QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THANH TOÁN GIỮA BẠN VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP THỨ BA,


  CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BÊN THỨ BA ĐƯỢC ĐẶT THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOÀN TOÀN LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA, LÀ BÊN CUỐI CÙNG CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐÓ CHO BẠN.


 • XV. Nghĩa vụ của công ty

  • Cung cấp Dịch vụ theo đúng nội dung Quy chế hoạt động đã đăng ký với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;


  • Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử;


  • Cung cấp một bản sao Điều khoản sử dụng dịch vụ gửi vào địa chỉ email của người dùng sau khi người dùng đăng ký tài khoản;


  • Cung cấp hoá đơn cước phí qua địa chỉ email của người dùng sau mỗi chuyến đi;


  • Đảm bảo sử dụng đúng Mục Đích các Thông tin cá nhân của người dùng quy định tại Thoả thuận này, việc tiết lộ và/hoặc chuyển giao Thông tin cá nhân chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Người dùng;


  • Lưu trữ và bảo mật Thông tin cá nhân của người dùng cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ;


  • Tiếp nhận và trực tiếp xử lý các khiếu nại của người dùng liên quan đến việc cung cấp và sử dụng Ứng dụng và/hoặc Phần mềm trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ đã công bố.


  • Phối hợp với Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba giải quyết các khiếu nại của người dùng liên quan đến dịch vụ vận chuyển hàng hóa được cung cấp thông qua Ứng dụng trong phạm vi trách nhiệm của Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba theo quy định của pháp luật;


  • Xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng 24/7, đa dạng hoá các kênh tương tác để tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại, phản ánh, góp ý của người dùng một cách nhanh chóng và kịp thời;


  • Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ dữ liệu cá nhân;


  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của người dùng, Công ty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết;


  • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; và


  • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.


 • XVI. Thông báo

  Công ty có thể gửi thông báo dưới dạng một thông báo chung trên Ứng dụng, qua thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của bạn trong hồ sơ của Công ty, hoặc bằng văn bản gửi bằng thư đảm bảo hoặc thư trả trước đến địa chỉ của bạn trong dữ liệu của Công ty. Thông báo đó sẽ được coi là đã gửi tới bạn sau 48 giờ kể từ lúc gửi bưu điện (nếu được gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư trả trước) hoặc sau 1 giờ sau khi gửi (nếu gửi bằng thư điện tử). Bạn có thể gửi thông báo cho Công ty bằng thư gửi qua bưu điện hoặc thư bảo đảm tới Công ty với các thông tin chi tiết liên hệ như được cung cấp trong Ứng dụng. Thư sẽ được coi là đã gửi tới Công ty sau 48 giờ kể từ lúc gửi bưu điện.


 • XVII. Chuyển nhượng

  Thỏa thuận này, được tạo thành bởi Điều khoản sử dụng này được thay đổi tại từng thời điểm, sẽ không thể được bạn chuyển nhượng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty. Bạn đồng ý rằng Công ty chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ được quy định trong thỏa thuận này với một bên thứ ba với thông báo trước cho bạn qua Ứng dụng hoặc email và với điều kiện là bên thứ ba phải đồng ý tuân thủ với các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Thỏa thuận này.


 • XVIII. CHÍNH SÁCH VỀ BẢN QUYỀN

  Chính Sách Bản Quyền của HeyU được thiết lập đi kèm với Điều Khoản Sử Dụng này. Khách Hàng cam kết sẽ không vi phạm việc sử dụng, sao chép hay phân phối bất kỳ nội dung, thông tin nào có liên quan đến hoặc được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng hoặc Chính Sách Bản Quyền của HeyU.


  1. Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng tất cả các tài liệu, thông tin và nội dung bao gồm logo, thương hiệu, nhãn hiệu, biểu tượng, văn bản, hình ảnh, phần mềm, sản phẩm, dữ liệu, dịch vụ, giao diện Website và các tài sản sở hữu trí tuệ khác được HeyU công bố trên Website, Ứng Dụng cũng như các Điều Khoản Sử Dụng (gọi chung là các tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của HeyU và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam. HeyU giữ quyền cấp phép truy cập thông tin của Cổng thông tin theo Điều khoản này.


  2. Khách Hàng không được phép sử dụng, sao chép Thông Tin hoặc tạo ra các bản phát sinh của Thông Tin lên bất kỳ một phương tiện, trang web hay bất kỳ một tiện ích nào khác mà không được sự đồng ý bằng văn bản của HeyU.


 • XIX. THÔNG BÁO KHI VI PHẠM BẢN QUYỀN

  Trong trường hợp có việc vi phạm bản quyền xảy ra, HeyU có quyền (không phải nghĩa vụ) thực hiện một trong các biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình:


  1. Gửi thông báo bằng văn bản/email cho Khách Hàng, thông tin Khách Hàng đã và đang vi phạm bản quyền về việc sử dụng, sao chép hay phân phối các Thông Tin thuộc quyền sở hữu trí tuệ của HeyU. Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của HeyU, bằng bất cứ hành động hay phương pháp nào, Khách Hàng phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm bản quyền này.


  2. Khởi kiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Khách Hàng phải thanh toán toàn bộ các chi phí có liên quan đến việc khởi kiện, bao gồm nhưng không giới hạn án phí, bồi thường toàn bộ thiệt hại.


 • XX. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

  Các điều khoản và điều kiện này được áp dụng cho việc Khách Hàng truy cập và sử dụng dịch vụ được thiết lập trên hệ thống phần mềm ứng dụng được thiết lập dành riêng cho mạng điện thoại di động có thiết lập internet của HeyU tại website www.HeyU.vn , cũng như tất cả các thông tin, chính sách được cung cấp cho Khách Hàng trên Ứng Dụng của HeyU.


  1. Dịch vụ trên Ứng Dụng của HeyU
  HeyU cung cấp thông tin và phương tiện do bên thứ ba cung cấp để thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội thành, điện hoa… được Khách Hàng yêu cầu thông qua Ứng Dụng của HeyU trên điện thoại di động có kết nối internet đã được Khách Hàng tải về và cài đặt sử dụng hoặc truy cập vào website www.HeyU.vn


  2. Điều kiện tham gia giao dịch

  2.1. Khách Hàng khi tham gia giao dịch phải đáp ứng các điều kiện sau: (i) đã đủ 18 tuổi trở lên, (ii) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Khách Hàng không được phép tham gia giao dịch trong trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện trên, trừ trường hợp có trường giám hộ trực tiếp của Khách Hàng đồng ý và tham gia.


  2.2. Để có thể tạo yêu cầu trên Ứng Dụng, Khách Hàng cần đăng ký tài khoản và tải phần mềm Ứng Dụng trên Website hoặc trên di động của HeyU bằng cách cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại di động . Sau khi hoàn tất việc cung cấp thông tin, HeyU sẽ cung cấp cho Khách Hàng một tài khoản cá nhân để Khách Hàng có thể truy cập và quản lý quá trình giao dịch của mình.


  2.3. Khách Hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ các thông tin mà mình kê khai để tạo tài khoản trên Ứng Dụng của HeyU. Trong mọi trường hợp, HeyU có quyền xác minh thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp nhưng không có nghĩa là HeyU có thể đảm bảo thông tin mà Khách Hàng đã khai là chính xác. HeyU sẽ không giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng trong trường hợp Khách Hàng khai không đúng các thông tin mà Ứng Dụng của HeyU yêu cầu khi đăng ký.


  3. Hợp Đồng Dịch Vụ giữa Các Bên

  3.1. Hợp đồng Dịch Vụ giữa HeyU và Khách Hàng được thiết lập khi Khách Hàng tạo Tài Khoản trên Ứng Dụng của HeyU theo bước trên.


  3.2. Hợp đồng Dịch Vụ giữa Khách Hàng và Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ được khởi tạo thông qua việc Khách Hàng tạo yêu cầu cung cấp Dịch Vụ trên Ứng Dụng của HeyU và được xem là đã ký kết ngay khi Khách Hàng nhận được phản hồi chấp nhận từ Đối Tác Cung Cấp Dịch Vụ.


  4. Vai trò của HeyU

  Để tránh hiểu lầm, Bản thân HeyU không cung cấp Dịch Vụ và HeyU không phải là đơn vị cung cấp Dịch Vụ. Việc cung cấp Dịch Vụ là tùy vào Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ, có thể yêu cầu việc này bằng cách sử dụng Ứng Dụng. HeyU chỉ đóng vai trò trung gian giữa Khách Hàng và Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ. Do đó, Việc cung cấp Dịch Vụ của Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng tùy thuộc vào thỏa thuận được thiết lập giữa Khách Hàng và Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ. HeyU không phải là một bên tham gia vào thỏa thuận đó.

  5. Thay đổi hoặc hủy bỏ giao dịch

  Trong trường hợp sau khi đã tạo Yêu Cầu và đã có đơn vị cung cấp dịch vụ chấp nhận, Khách Hàng muốn thay đổi hoặc hủy bỏ Yêu Cầu, Khách Hàng vui lòng liên hệ Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện.

  6. Quy định về những hàng hóa bị cấm/hạn chế vận chuyển

  Bằng việc chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng đã hiểu ý rằng sẽ không vận chuyển các hàng hóa bị cấm và hạn chế lưu thông, bao gồm nhưng không giới hạn các loại hàng hóa sau:

  6.1. Các Hàng Hóa bị cấm vận chuyển:

  • Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;


  • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;


  • Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh;


  • Các loại hóa chất, tiền chất bị cấm;


  • Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;


  • Các loại pháo;


  • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);


  • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;


  • Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng;


  • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;


  • Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam;


  • Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái;


  • Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái;


  • Khoáng sản đặc biệt, độc hại;


  • Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường;


  • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;


  • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;


  • Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;


  • Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole;


  • Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và hóa chất độc hại hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.


  • Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.


  • Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quí hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quí, đá quí;


  • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;


  • Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ;


  • Rượu các loại;


  • Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm/hạn chế lưu thông, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu;


  • Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu.


  6.2. Các Hàng Hóa vận chuyển có điều kiện (có giấy phép lưu hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền):

  • Thuốc thú y, bảo vệ thực vật;


  • Sinh vật sống;


  • Thủy sản;


  • Giống cây trồng – vật nuôi;


  • Khoáng sản;


  • Phế liệu;


  • Phụ gia thực phẩm;


  • Hàng đông lạnh;


  • Đồ ăn, thức uống;


  • Xăng, dầu các loại;


  • Khí đốt các loại (Bao gồm cả hoạt động chiết nạp);


  • Các thuốc dùng cho người;


  • Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao;


  • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật;


  • Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;


  • Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép);


  • Nguyên liệu thuốc lá;


  • Các loại hàng hóa khác theo quy định của pháp luật.


  7.Quyền của Khách Hàng khi đăng ký và sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng của HeyU:

  7.1. Khách Hàng được HeyU bảo mật các thông tin cá nhân theo quy định về Bảo mật thông tin Kháchh Hàng của HeyU.


  7.2. Khách Hàng được quyền từ chối Dịch Vụ hoặc sử dụng Ứng Dụng mà không cần đưa ra lý do.


  7.3. Khách Hàng chỉ có thể truy cập Dịch Vụ bằng cách sử dụng phương tiện được cho phép. Khách Hàng có trách nhiệm kiểm tra để đảm bảo rằng Khách Hàng tải về đúng Ứng Dụng cho thiết bị của mình. HeyU không chịu trách nhiệm nếu Khách Hàng không có thiết bị di động tương thích hoặc nếu Khách Hàng tải về sai phiên bản Ứng Dụng cho thiết bị di động của mình. HeyU có quyền chấm dứt Dịch Vụ và việc sử dụng Ứng Dụng nếu Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng trên một thiết bị không tương thích hoặc không được cho phép.


  8. Nghĩa vụ của Khách Hàng Ngoài những trách nhiệm ràng buộc trên, cùng với việc sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Dịch Vụ, Khách Hàng đồng ý rằng:

  8.1. Khách Hàng sẽ cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân theo yêu cầu của HeyU khi đăng ký và trong suốt quá trình sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Dịch vụ;


  8.2. Khách Hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng Tài Khoản của mình trên hệ thống Ứng Dụng của HeyU;


  8.3. Trong trường hợp Khách Hàng mất điện thoại hoặc thay đổi thông tin đăng ký Tài Khoản, Khách Hàng có nghĩa vụ thông báo cho CSKH của HeyU để HeyU tiến hành thủ tục thay đổi hoặc tạm thời chặn các giao dịch có liên quan giúp Khách Hàng quản lý quá trình sử dụng Dịch Vụ của mình. HeyU sẽ không chịu trách nhiệm hoặc giải quyết khiếu nại trong trường hợp Khách Hàng không thông báo cho HeyU dẫn đến việc có bên thứ ba sử dụng Tài Khoản đó của Khách Hàng để thực hiện Yêu Cầu;


  8.4. Khách Hàng sẽ không làm trung gian thực hiện Dịch Vụ cho bên thứ ba bất kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn việc đứng ra yêu cầu Dịch Vụ trên Ứng Dụng cho các bên trong giao dịch mà mình không phải là chủ thể của một trong các bên….;


  8.5. Khách Hàng sẽ không ủy quyền, chuyển nhượng hay chuyển giao Tài Khoản của mình với bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba bất kỳ;


  8.6. Khách Hàng sẽ không sử dụng Tài Khoản không phải của mình để yêu cầu thực hiện Dịch Vụ;


  8.7. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ hàng hóa mà mình yêu cầu Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ thực hiện Dịch Vụ;


  8.8. Khách Hàng sẽ cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi yêu cầu Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ thực hiện Dịch Vụ;


  8.9. Khách Hàng sẽ không sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng nhằm mục đích trái pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi, yêu cầu vận chuyển hoặc lưu trữ bất kỳ hàng hóa bị pháp luật cấm;


  8.10. Khách Hàng đồng ý chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin mà mình cung cấp hoặc bổ sung khi khởi tạo Yêu Cầu;


  8.11. Khách Hàng sẽ không tạo Yêu Cầu sau đó không đồng ý sử dụng Dịch Vụ sau khi Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ đã đến địa điểm theo thỏa thuận;


  8.12. Khách Hàng sẽ không sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng để gây phiền toái hoặc làm khó Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ cũng như HeyU;


  8.13. Khách Hàng không được cố tình bôi nhọ danh dự, vu khống, hoặc bịa đặt những điều làm tổn hại đến danh dự, uy tín của HeyU cũng như Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ;


  8.14. Khách Hàng sẽ không cố tình gây thiệt hại cho Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng theo bất kỳ cách nào;


  8.15. Khách Hàng sẽ cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác về thông tin người nhận hàng hóa để Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ liên hệ và giao hàng;


  8.16. Khách Hàng sẽ không sao chép, sử dụng các thông tin, nội dung trên Ứng Dụng của HeyU mà không có sự cho phép bằng văn bản của HeyU;


  8.17. Khách Hàng sẽ thanh toán Cước Phí cho Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ theo đúng thỏa thuận với Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ hoặc theo Bảng Cước Phí và thỏa thuận của HeyU;


  8.18. Khách Hàng sẽ không cùng Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ hoặc bên thứ ba bằng bất kỳ phương thức nào có những hành vi gây phương hại cho các Ứng Dụng cũng như chất lượng Dịch Vụ trên Ứng Dụng của HeyU.


  8.19. Khách Hàng có nghĩa vụ đóng gói đơn hàng, không để bị rách, hư, tem bị bể, các mặt dính vào nhau. Khách Hàng có nghĩa vụ đóng gói kỹ các đơn hàng dễ vỡ hay dễ gãy và dán ghi chú lên rõ ràng. Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ có quyền từ chối chở các món hàng nếu Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ cho rằng món hàng này không vận chuyển được


  8.20. Khách Hàng phải kiểm tra và xác nhận biển số xe của Đơn vị Cung Cấp Dịch Vụ tới chở hàng của mình. Chính sách bảo hiểm chỉ thực thi cho đơn hàng trên hệ thống Trong trường hợp Khách Hàng vi phạm hoặc HeyU nhận thấy Khách Hàng có dấu hiệu vi phạm, HeyU có quyền ngay lập tức đóng Tài Khoản của Khách Hàng mà không cần phải lấy ý kiến hay được sự đồng ý của Khách Hàng hoặc bên thứ ba nào khác. Đồng thời, HeyU có quyền quyết định đồng ý cho Khách Hàng được tái đăng ký Tài Khoản mới sau khi vi phạm các quy định trên hay không.


  9. Cước phí Dịch Vụ và thanh toán Khi Khách Hàng tải Ứng Dụng của HeyU về thiết bị điện thoại có kết nối internet của mình sẽ không tốn bất kỳ chi phí nào. Để Khách Hàng hiểu rõ, ngoài cước phí phải trả cho Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ khi Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng thì Khách Hàng sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác. Cước phí gợi ý thực hiện Dịch Vụ sẽ được HeyU cung cấp và công bố công khai trên Website hoặc Ứng Dụng của HeyU. Bên cạnh đó, Khách Hàng sẽ được HeyU cập nhật bảng Cước Phí liên quan trước khi hoàn tất Yêu Cầu. Bảng Cước Phí chỉ là số liệu tham khảo, có thể được thay đổi tùy theo sự đàm phán giữa Khách Hàng và Đối Tác Cung Cấp Dịch Vụ. Trừ trường hợp được sự ủy thác của Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ, HeyU sẽ không thu Cước Phí từ Khách Hàng. Khách Hàng sẽ thanh toán trực tiếp cho Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ thông qua một trong các phương thức được gợi ý trên Ứng Dụng như thanh toán tiền mặt, thanh toán qua thẻ ATM có đăng ký Internet banking hoặc thẻ VISA, thanh toán qua ví điện tử Bảo Kim…. Bất kỳ khoản thanh toán nào đã thực hiện đều không thể hoàn trả. Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Vận chuyển đơn lẻ ủy quyền cho Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển thu hộ tiền từ khách hàng nhận hàng hóa. Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển sẽ ứng tiền trước cho Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Vận chuyển và thu tiền lại từ bên nhận hàng hóa trước khi giao hàng hóa cho bên nhận hàng hóa. Trường hợp bên nhận hàng hóa không nhận hàng hóa hoặc trả tiền hàng Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển thì Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển sẽ chuyển lại hàng và thu tiền cước phí vận chuyển từ Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Vận chuyển


  10. Xử lý khiếu nại Khi có bất kỳ khiếu nại gì về chất lượng Dịch Vụ, Khách Hàng vui lòng liên hệ CSKH của HeyU để được giải quyết.HeyU sẽ hỗ trợ làm trung gian giải quyết khiếu nại giữa Khách Hàng và Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện từng bước như sau:


  10.1. Trường hợp Khách Hàng khiếu nại về thái độ của Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ, HeyU sẽ góp ý và trao đổi lại với Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ và trừ điểm trong hệ thống đánh giá của HeyU.


  10.2. Trường hợp Khách Hàng khiếu nại về việc mất, hư hỏng hoặc thất thoát hàng hóa, HeyU sẽ giải quyết theo trình tự các bước bên dưới:

  - Bước 1: HeyU sẽ xác minh vụ việc đã xảy ra, xác định nhu cầu của Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ và Khách Hàng trong vụ việc khiếu nại;

  - Bước 2: HeyU tổ chức hòa giải giữa Khách Hàng và Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ, lập biên bản/thỏa thuận giải quyết khiếu nại, trong đó nêu rõ ý kiến các bên tham gia, phương thức giải quyết và thời hạn hoàn thành việc giải quyết;

  - Bước 3: HeyU sẽ cung cấp các thông tin cần thiết của Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng và hỗ trợ Khách Hàng trong việc đưa vụ việc ra cơ quan có thẩm quyền;

  - Bước 4: Khóa tài khoản của Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ trên Ứng Dụng.


  10.3. Luật giải quyết tranh chấp, khiếu nại: Luật Việt Nam.


  11. Quy định về bồi thường Chính sách bồi thường thiệt hại do Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ gây ra:


  11.1. Bằng việc chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng đồng ý rằng HeyU là đơn vị trung gian hỗ trợ giải quyết khiếu nại giữa Khách Hàng và Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ.


  11.2. Nguyên tắc bồi thường căn cứ vào thiệt hại thực tế xảy ra khi thực hiện Dịch Vụ, đồng thời lỗi thuộc về bên nào thì bên đó phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra.


  11.3. Chính sách bồi thường giá trị Hàng Hóa bị mất mát, hư hỏng do Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ gây ra trong quá trình vận chuyển:


  - Khiếu nại của khách hàng chỉ được chấp nhận trong vòng 3 ngày khi giao dịch hoàn tất, HeyU và đơn vị cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm cho hàng hoá trước khi khách hàng bàn giao hoặc sau khi đơn hàng đã giao xong.


  - Việc bồi thường sẽ căn cứ trên giá trị Hàng Hóa bị mất mát, hư hỏng trong quá trình thực hiện Dịch Vụ.


  - Cơ sở để xác định giá trị thiệt hại là Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn trực tiếp tương ứng với lượng Hàng Hóa vận chuyển bị thiệt hại theo Biên bản bàn giao hàng hóa giữa Khách Hàng và Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ.


  - Để có cơ sở giải quyết bồi thường, Khách Hàng phải cung cấp Hóa Đơn cho HeyU trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày HeyU có thông báo. Căn cứ theo các hồ sơ trên, HeyU sẽ sắp xếp để các bên cùng nhau bàn bạc phương thức giải quyết.


  - Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày các bên thống nhất được việc bồi thường thiệt hại, Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ sẽ bồi thường thiệt hại cho Khách Hàng theo giá trị thiệt hại đã thống nhất.


  12. Điều khoản miễn trừ (cho Đơn vị Cung Cấp Dịch Vụ và HeyU) Bằng việc chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng đồng ý rằng HeyU và Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ sẽ được miễn trừ bởi các thiệt hại xảy ra trong các trường hợp sau:


  12.1. Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của Khách Hàng hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của Hàng Hóa;


  12.2. Khách Hàng không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng Hàng Hóa;


  12.3. Hàng hóa đã được giao và người nhận không có ý kiến gì tại thời điểm nhận hàng hóa;


  12.4. Hàng Hóa không có Hóa Đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.


  12.5. Khách Hàng không có chỉ dẫn cụ thể về việc bốc xếp, bảo quản Hàng Hóa dẫn đến việc Hàng Hóa bị hư hỏng.


  12.6. Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam.


  12.7. Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Khách Hàng thì HeyU và Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do Khách Hàng gây ra.


  13. Bảo mật thông tin Khách HàngHeyU đảm bảo giữ bí mật thông tin của Khách Hàng khi sử dụng Ứng Dụng, cụ thể:


  13.1. HeyU sẽ không cung cấp thông tin của Khách Hàng khi sử dụng Ứng Dụng của HeyU, trừ trường hợp Khách Hàng vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc giao hàng cấm, vi phạm điều khoản thanh toán với Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ.


  13.2. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng được công khai trên Ứng Dụng khi Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng của HeyU, chi tiết như sau:

  - Mục đích thu thập thông tin cá nhân của Khách Hàng:


  • Cung cấp tên, số điện thoại liên hệ của Khách Hàng cho Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ ngay khi Khách Hàng tạo Yêu Cầu Dịch Vụ;


  • Thực hiện khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của Ứng Dụng trong thời gian nhất định;


  • Lập danh sách Khách Hàng thân thiết để thực hiện chương trình khuyến mãi hoặc có chính sách riêng cho Khách Hàng.


  - Phạm vi sử dụng thông tin: Sử dụng trong phạm vi phục vụ cho việc cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng.

  - Thời gian lưu trữ thông tin: trong vòng mười hai (12) tháng kể từ thời điểm Khách Hàng ngưng sử dụng dịch vụ trên Ứng Dụng.

  - Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: HeyU, Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ, cơ quan có thẩm quyền.

  - Trường hợp Khách Hàng muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên Ứng Dụng, Khách Hàng có thể chỉnh sửa trực tiếp trên phương tiện đã đăng ký sử dụng Ứng Dụng hoặc liên hệ với CSKH của HeyU để được hướng dẫn cụ thể.

  13.3. Khi HeyU cần sử dụng, chia sẻ thông tin của Khách Hàng với bên thứ ba:


  - HeyU sẽ gửi email hoặc tin nhắn cho Khách Hàng để Khách Hàng xác nhận có đồng ý cho HeyU sử dụng các thông tin trên không.

  - Khi Khách Hàng đồng ý sẽ phản hồi qua email hoặc tin nhắn cho HeyU.

  - Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm nhận được tin nhắn, nếu Khách Hàng không phản hồi, HeyU mặc nhiên hiểu là Khách Hàng đã từ chối đề nghị trên.

  - Khách Hàng có quyền gửi email hoặc văn bản khiếu nại trường hợp HeyU sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng mà chưa được Khách Hàng đồng ý.

  - Trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, HeyU sẽ xem xét xử lý khiếu nại của Khách Hàng, HeyU sẽ đền bù thiệt hại cho Khách Hàng do hành vi của mình gây ra, trừ trường hợp việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin được thực hiện trong các trường hợp bên dưới.

  13.4. Các trường hợp HeyU có thể sử dụng thông tin của Khách Hàng mà không cần được sự đồng ý trước của Khách Hàng:


  - Thu thập thông tin cá nhân đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử;

  - Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ;

  - Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng dịch vụ trên môi trường mạng.

  - HeyU cam kết sẽ sử dụng, chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân cá nhân của Khách Hàng cho bên thứ ba với mục đích và phạm vi đã thông báo, trừ các trường hợp sau:

  HeyU có thỏa thuận riêng với Khách Hàng về mục đích và phạm vi sử dụng ngoài những mục đích, phạm vi đã thông báo;


  • Để cung cấp Dịch Vụ theo yêu cầu Khách Hàng;


  • Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.


  13.5. Khách Hàng có quyền yêu cầu HeyU kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình. Việc yêu cầu được thực hiện bằng email hoặc văn bản.


  13.6. HeyU sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Khách Hàng khi được yêu cầu hoặc HeyU sẽ cung cấp cho Khách Hàng công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.


  14. Quảng cáo


  Cùng với việc tải Ứng Dụng và sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng đồng ý rằng sẽ nhận các thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng qua tin nhắn SMS, email, bao gồm nhưng không giới hạn các tin nhắn quảng cáo về việc cập nhật thêm dịch vụ trên Ứng Dụng, tích lũy điểm, tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng, các chương trình khuyến mãi trong tháng của HeyU.

  15. Giới hạn trách nhiệm


  Ngoài các trách nhiệm cụ thể đã được thông tin, cùng với việc tải Ứng Dụng và sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng đã hiểu rõ rằng:

  15.1. Các thông tin, chính sách, dịch vụ được công bố trên Website và/hoặc Ứng Dụng chỉ mang tính chất thông tin tham khảo để Khách Hàng quyết định sử dụng Dịch Vụ.


  15.2. HeyU sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào cho điện thoại của Khách Hàng do việc sử dụng Website hoặc tải Ứng Dụng gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại do phần mềm độc hại, virus, các thiệt hại về việc không thể truy cập được các trang thông tin liên lạc khác hoặc phương tiện điện thoại của Khách Hàng bị chậm…


  15.3. Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ chịu trách nhiệm chính về quá trình và chất lượng của Dịch Vụ được yêu cầu thông qua việc sử dụng Ứng Dụng.Trong mọi trường hợp HeyU không chịu trách nhiệm liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc cung cấp Dịch Vụ của Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ hoặc bất kỳ hành động, thái độ và/hoặc sơ suất nào từ Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ.